Professor

Location:

 

Home» Faculty

English Name:ZHOU Xueping
中文名:周雪平
Phone:010-62815906
Fax:
Email:xpzhou@ippcaas.cn
Web:
Academic Title:Professor
Supervisor:Master Supervisor, PhD Supervisor
Department:Department of Biotechnology in Plant Protection
Group:Plant-Virus Interaction Group
Education and Working Experience:

EDUCATION BACKGROUND:

1989-1992,PhD, Department of Plant Protection, Nanjing Agricultural University (Plant Pathology major);

1986-1989, M. Phil, Department of Plant Protection, Nanjing Agricultural University (Plant Pathology major);

1982-1986, BS, Department of Plant Protection, Nanjing Agricultural University (Plant Pathology major).

 

WORKING EXPERIENCE:

1992-1994, Postdoc in Zhejiang Agricultural University;

1994-1998,Associate Professor, Professor, Deputy DG, Institute of Biotechnology, Zhejiang Agricultural University;

1996-1997,Postdoc in the Scottish Crop Research Institute, UK;

1998-2013,Professor, PhD Supervisor, Deputy DG, DG,Institute of Biotechnology, Zhejiang University;

1998.07-1998.09,Senior Visiting Scholar in the Scottish Crop Research Institute, UK;

2002.03-2002.09,Senior Visiting Scholar in theDonald Danforth Plant Science Center, USA;

2009-2012, Executive Vice Dean, College of Agriculture and Biotechnology,Zhejiang University;

2012-2013,Dean, College of Agriculture and Biotechnology, Zhejiang University;

2013-now,DG, the Institute of Plant Protection, CAAS.

 

 
Research Area:

His research is mainly focused on (1)Detection and identification of plant viruses(2)Function of plant virus genes; (3)Interaction between plant virus and host or vector;(4)Genetic engineering for virus resistance in plant; Virus induced gene silencing.

He is the Editorial Board Member of Annual Review of Phytopathology, Virology, Journal of General Virology, Plant Protection Science, Journal of Integrative Agriculture, Science in China Series C: Life Sciences, Journal of Zhejiang University Science. He is also the Associate Editor of Molecular Plant-Microbe Interactions, theS ection Editor of Virology Journal, and the Review Editor of Frontiers in Plant-Microbe Interaction.
Publications:

(Selected papers after 2004,* Corresponding Author)
1. QingtangShen, Tao Hu, Min Bao, Linge Cao, Huawei Zhang, Fengmin Song, Qi Xie, Xueping Zhou*, 2016, The novel tobacco RING E3 ligase NtRFP1 mediates ubiquitination and proteasomal degradation of a geminivirus-encoded βC1. Molecular Plant,doi:10.1016/j.molp.2016.03.008

2. Fangfang Li, Xiongbiao Xu, Zhouhang Gu, Linge Cao, Tao Hu, Zhenghe Li*, Xueping Zhou*. 2015. The AC5 protein encoded by mungbean yellow mosaic India virus is a pathogenicity determinant that suppresses RNA silencing-based antiviral defenses. New Phytologist 208(10):555-569

3. Qiang Wang, Xiaonan Ma, ShaSha Qian, Xin Zhou, Kai Sun, Xiaolan Chen, Xueping Zhou, Andrew O. Jackson, Zhenghe Li*. 2015. Rescue of a plant negative strand virus from cloned cDNA: insights into enveloped plant virus movement and morphogenesis. PLoS Pathogens 11(10): e1005223

4. Fangfang Li, Weidi Wang, Nan Zhao, Bingguang Xiao, Peijian Cao, Xingfu Wu, Chuyu Ye, Enhui Shen, Jie Qiu, Qian-Hao Zhu, JiahuaXie, Xueping Zhou*, Longjiang Fan*. 2015. Regulation of nicotine biosynthesis by an endogenous target Mimicry of miRNA in tobacco. Plant Physiology 169(2):1062-71

5. Claudia Castillo-González, Xiuying Liu, Changjun Huang, Changjiang Zhao, Zeyang Ma, Tao Hu, Feng Sun, Yijun Zhou, Xiu-Jie Wang, Xueping Zhou, Xiuren Zhang*. 2015. Geminivirus-encoded TrAP suppressor inhibits the histone methyltransferase SUVH4/KYP to counter host defense. eLife 4:e06671

6. Longbiao Guo, JieQiu, Zujing Han, Zihong Ye, Chao Chen,… Sheng Yang He, Jun Wang*, Xueping Zhou*, Longjiang Fan*. 2015. A host plant genome (Zizanialatifolia) after a century-long endophyte infection. Plant Journal 83(4):600-609

7. Yi Xu, Jianxiang Wu, Shuai Fu, Chenyang Li, Zengrong Zhu, Xueping Zhou*. 2015. Rice stripe Tenuivirus nonstructural protein 3 hijacks the 26S proteasome of the small brown planthopper, via direct interaction with regulatory-particle non-ATPase subunit 3. Journal of Virology89(8):4296-4310

8. Jing Wei, Juanjuan Zhao, Tong Zhang, Fangfang Li, MuradGhanim, Xueping Zhou, Gongyin Ye, Shusheng Liu*, Xiaowei Wang*. 2014. Specific cells in the primary salivary glands of the whitefly Bemisiatabaci control retention and transmission of begomoviruses. Journal of Virology88(22):13460-13468

9. Lingfang Kong, Jianxiang Wu, Lina Lu, Yi Xu, Xueping Zhou*. 2014. Interaction between Rice stripe virus disease-specific protein and host PsbP enhances virus symptoms. Molecular Plant 7(4): 691-708

10. Gu Z, Huang C, Li F, Zhou X*. 2014. A versatile system for functional analysis of genes and microRNAs in cotton.Plant Biotechnology Journal12(5):638-649

11. Li F, Huang C, Li Z*, Zhou X*. 2014.Suppression of RNA Silencing by a Plant DNA Virus Satellite Requires a Host Calmodulin-Like Protein to Repress RDR6 Expression. PLoS Pathogens 10(2): e1003921

12. Xueping Zhou*. 2013. Advances in understanding begomovirus satellites. Annual Review of Phytopathology 51: 357-381

13. Ruiqiang Ye, Wei Wang, TaichiroIki, Chang Liu, Yang Wu, Masayuki Ishikawa, Xueping Zhou, Yijun Qi*. 2012. Cytoplasmic Assembly and Selective Nuclear Import of Arabidopsis ARGONAUTE4/siRNA Complexes. Molecular Cell 46(6): 859-870

14. Wei Wang, Ruiqiang Ye, Ying Xin, Xiaofeng Fang, Chunlian Li, Xueping Zhou, Yijun Qi*. 2011. An importin β protein negatively regulates microRNA activity in Arabidopsis. Plant Cell 23(10): 3565-3576

15. QingtangShen, Zhou Liu, Fengming Song, Qi Xie, Linda Hanley-Bowdoin, Xueping Zhou*. 2011. Tomato SlSnRK1 protein interacts with and phosphorylates βC1, a pathogenesis protein encoded by a geminivirus betasatellite. Plant Physiology 157 (3): 1394-1406

16. Xiuling Yang, Yan Xie, Priya Raja, Jamie N. Wolf, Sizhun Li, Qingtang Shen, David M. Bisaro*, Xueping Zhou*. 2011. Suppression of methylation-mediated gene silencing by bC1-SAHH protein interaction during geminivirus-betasatellite infection. PLoS Pathogens 7(10): e1002329

17. Tong Zhang, Jun-Bo Luan, Jinfeng Qi, Meng Li, Chang-Jun Huang, Xueping Zhou*, Shu-Sheng Liu*. 2012. Begomovirus-whitefly mutualism is achieved through repression of plant defenses by a virus pathogenicity factor. Molecular Ecology 21(5):1294-304

18. Zhonghui Zhang, Hao Chen, Xiahe Huang, Ran Xia, Qingzhen Zhao, Jianbin Lai, Kunling Teng, Yin Li, Liming Liang, Quansheng Du, Xueping Zhou, HuishanGuo, Qi Xie*. 2011. BSCTV C2 attenuates the degradation of SAMDC1 to suppress DNA methylation-mediated gene silencing in Arabidopsis. Plant Cell 23(1): 273-288

19. Taiyun Wei, Changwei Zhang, Jian Hong, Ruyi Xiong, Kristin Kasschau, Xueping Zhou, James Carrington, and Aiming Wang*. 2010. Formation of complexes at plasmodesmata for potyvirus intercellular movement is mediated by the viral protein P3N-PIPO. PLoS Pathogens 6(6): e1000962

20. Changjun Huang, Yan Xie, Xueping Zhou*. 2009. Efficient virus-induced gene silencing in plants using a modified geminivirus DNA 1 component. Plant Biotechnology Journal 7(3):254-265

21. RuyiXiong, Jianxiang Wu, Yijun Zhou, Xueping Zhou*. 2008. Identification of a movement protein of the Tenuivirus rice stripe virus. Journal of Virology 82(24):12304¬-12311

22. Jun-Yi Yang, Mayumi Iwasaki,Chiyoko Machida, Yasunori Machida,Xueping Zhou,Nam-Hai Chua*. 2008. βC1, the pathogenicity factor of TYLCCNV, interacts with AS1 to alter leaf development and suppress selective jasmonic acid responses. Genes & Development22(18): 2564-2577

23. Jianxiang Wu, Lian Yu, Long Li, Jinqiang Hu, Jiyong Zhou, Xueping Zhou*. 2007. Oral immunization with transgenic rice seeds expressing VP2 protein of infectious bursal disease virus induces protective immune responses in chickens. Plant Biotechnology Journal 5(5): 570-578

24. LinmeiGe, Jiangtao Zhang, Xueping Zhou*, Hongye L*i. 2007. Genetic structure and population variability of tomato yellow leaf curl China virus. Journal of Virology 81(11):5902-5907

25. Xiaofeng Cui, Guixin Li, Daowen Wang, Dongwei Hu, Xueping Zhou*.2005. A begomoviral DNAb-encoded protein binds DNA, functions as a suppressor of RNA silencing, and targets to the cell nucleus. Journal of Virology 79 (16): 10764 – 10775

26. Xiaofeng Cui, Xiaorong Tao, Yan Xie, Claude M. Fauquet, Xueping Zhou*. 2004. A DNAb associated with Tomato yellow leaf curl China virus is required for symptom induction. Journal of Virology 78(24): 13966-13974

27.  Xiaorong Tao, Xueping Zhou*. 2004. A modified viral satellite DNA that suppresses gene expression in plants. Plant Journal 38 (5):850-860
 
Copyright:Institute of Plant Protection,Chinese Academy of Agricultural Sciences 

Zip code: 100193 Tel: 62815905 Fax:010-51673880 qq:1028359637